Energies renovables, les noves energies

Montse Flores 3r C

Fins no fa molt la humanitat ha fet servir majoritàriament energies no renovables, és a dir, que el combustible que utilitzaven  s’extingia, com ara el carbó, els gasos de propà o butà i els combustibles nuclears (urani i plutoni). Davant l’escassetat alarmant d’aquests recursos energètics en els darrers anys –donat que s’estan esgotant-  i de la conscienciació d’utilització d’energies sostenibles (que cuiden el medi ambient), l’home ha iniciat la recerca de energies renovables per tal de buscar alternatives a les energies que desapareixen.

Anomenem energies renovables aquelles que no tenen fi, és a dir, que són il·limitades. Aquestes energies aprofiten el que ens dóna la pròpia natura, per exemple el calor del Sol, la velocitat del vent, les temperatures de l’interior de la Terra, els residus, la forca de l’aigua, el moviment de les ones, etc. Y a més a més, les energies renovables contaminen menys que les no renovables.

Energies renovables7

A continuació anomenarem les energies renovables més conegudes: energia hidràulica, energia solar, energia eòlica, energia geotèrmica, energia mareomotriu i biomassa.

L’energia hidràulica aprofita la força de l’aigua d’embassaments i del corrent dels rius per produir energia elèctrica. Quan es tracta de petits aprofitaments en diem mini hidràulica. Per exemple, a l’Alta Ribagorça hi ha varies presses que aprofiten la força de l’aigua.

Energias renovables2

L’energia solar aprofita l’energia dels rajos de Sol. Si ho fa directament  amb panels de captació i conversió a energia elèctrica en diem energia solar fotovoltaica. Si la captació és amb panels per l’escalfament i emmagatzemament d’aigua calenta, s’anomena energia solar tèrmica. Avui dia, moltes cases i construccions ja es fan amb aquets tipus d’energia, que s’alterna amb altres energies.

Energies renovables3

Les centrals eòliques aprofiten l’energia cinètica del vent per fer girar un rotor proveït d’una gran hèlice situada a la part de dalt d’una torre. Moltes vegades, viatjant, hem vist els grans molins a les serralades.

Energies renovables1

L’energia geotèrmica aprofita la diferencia de temperatura entre l’exterior de l’escorça terrestre i les capes interiors. Aquest tipus d’energia és, pot ser, la menys desenvolupada.

Energies renovables6

Les centrals que aprofiten l’energia del mar –mareomotrius- aprofiten la diferència de nivell d’aigua del mar entre la plenamar i la baixamar, o les que aprofiten l’energia de les ones. Al Mediterrani hi ha algunes d’aquestes centrals.

Energies renovables5

La biomassa són compostos orgànics produïts en processos naturals. Aquests compostos es transporten a la central de biomassa i a través d’un dosificador arriben a la caldera i es cremen. D’aquest procés obtenim energia elèctrica i aigua calenta que podrà ser utilitzada en els llocs propers. Podem considerar dins de la mateixa família els biocombustibles i biogàs. A alguns països com Brasil són molt utilitzades, sobre tot per transport.

Les centrals de residus renovables són similars a les centrals tèrmiques convencionals però el seu combustible s’obté dels residus.

De tot això concloem que a partir d’ara, s’utilitzaran diferents tipus d’energies renovables per fer front al consum a les societats desenvolupades. Donat que els recursos naturals s’esgoten, hem d’investigar en energies renovables per tal de combinar els rendiments. En una casa o en una població s’utilitzaran diferents tipus d’energies i, entre totes, ajudaran a les nostres necessitats. Hem de col·laborar tots a canviar el món i fer-lo més sostenible.

Energies renovables4

Amb dades de 2008, el repartiment de les energies renovables era força irregular: l’energia hidràulica un 58%; la biomassa i els biocombustibles  un 20%; els residus renovables un 19,5%; l’energia eòlica un 2% i la solar un 0,5%. Hi ha una esperançadora aposta d’energia renovable per el període 2012-2020.

Anuncis